Khách sạn Hưng Thành

Khách sạn Hưng Thành
Địa chỉ: 87 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Tân Bình, TP. HCM
SĐT: 0911171879
Email: khachsanhungthanh@gmail.com
Website:  http://www.hungthanhhotel.com/
Xem website