Vạn Lộc Hotel

Vạn Lộc Hotel
Địa chỉ: 76 Đường Đồng Khởi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
SĐT: 0292 3686 876
Email: valohotel@gmail.com
Website:  http://www.vanlochotel.com/
Xem website