Hoàng Đức Hotel

Hoàng Đức Hotel
Địa chỉ: Huyện Châu Phú A, TP. Châu Đốc , tỉnh An Giang
SĐT: (84 -296) 3569212
Email: khachsanhoangduc@gmail.com
Website:  http://hoangduchotel.com/
Xem website